Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti

Tania trade, s.r.o.

 

Vážení používatelia,

tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – používateľov našich služieb prevádzkovaných na našich jednotlivých online weboch, v mobilných aplikáciách, pokiaľ spracúvame ich osobné údaje napr. v súvislosti s registráciou, prípadne so súťažami, ktoré organizujeme.

Sme prevádzkovateľ portálu, ktorý spravuje on-line objednávky na termíny v jednotlivých salónoch.

 

Pri poskytovaní našich služieb a produktov ako aj pri ich inovácii vždy berieme na zreteľ vaše súkromie. Uvedomujeme si svoj záväzok voči svojim užívateľom. Plne si uvedomujeme naše záväzky voči vám prameniace z požiadaviek právnych predpisov regulujúcich vaše súkromie a ochranu vašich osobných údajov. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Preto spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí napr. z oblasti právnej, bezpečnostnej, IT, aby sme sa ubezpečili, že žiadne rozhodnutie sa neprijme bez rešpektovania súkromia.

V rámci našich služieb môžete spravovať svoje súkromie rôznym spôsobom. Zároveň máte vždy možnosť využiť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva vaše osobné údaje, komu sú vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona, ako ich môžete uplatniť.

Kto sme?

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou Tania trade, s.r.o., so sídlom 9.maja 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44309716, DIČ 2022671233, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15317/S. Z pohľadu Zákona a Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa.

Aké typy informácii o vás zhromažďujeme?

Preto, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby ako aj preto, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať, zhromažďujeme o vás informácie.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, a spôsob ich využitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu používate a akým spôsobom spravujete ovládanie svojej ochrany súkromia u nás. V zásade je možné informácie, ktoré o vás spracúvame rozčleniť nasledovne:

Informácie, ktorá nám odovzdávate v priamej súvislosti s konkrétnou poskytovanou službou alebo v súvislosti s organizovanou súťažou a to:

 • informácie potrebné k vytvoreniu účtu - registračné údaje, napríklad meno, priezvisko, pohlavie, e-mailová adresa, telefonický kontakt
 • informácie, ktoré sú potrebné na zapojenie sa do súťaže, jej spravovanie a vyhodnotenie súťaže, ktorú organizujeme – napríklad meno, priezvisko, bydlisko, fotografia
 • informácie, ktoré poskytujete pri používaní zvolenej služby – napríklad fotografie, príspevky, komentáre
 • informácie poskytované pri našich platených službách – platobné informácie, napríklad číslo platobnej karty alebo iné finančné informácie
 • informácie poskytované pri účasti na našich propagačných akciách a súťažiach, ak sa rozhodnete na nich participovať
 • informácie súvisiace s vašimi dopytmi riešenými našou zákazníckou podporou –napr. sťažnosti, reklamácie, podnety, upozornenia

 

Informácie, ktoré dostávame aj z iných zdrojov a to:

 • informácie o vás od iných používateľov - od iných používateľov môžeme o vás zhromažďovať informácie napríklad vtedy, keď sa na nás obrátia kvôli vám, napr. keď nás upozorňujú na určité vaše konanie alebo vás odporúčajú ako možných užívateľov služieb, ktoré poskytujeme alebo zabezpečujeme
 • analytické údaje o návštevnosti a využívaní našich služieb

 

 

Informácie získavané v súvislosti s používaním našich služieb a to:

 • informácie o vašej interakcii s nami, napríklad akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod.
 • technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad IP adresa, nastavenia prehliadača, operačný systém, platforma, cookies;
 • informácie, potrebné k tomu, aby ste mohli používať určité funkcionality našich služieb. Napríklad aby ste mohli zadávať vašu polohu automaticky pri vyhľadávaní služieb, potrebujeme váš súhlas na používanie vašej polohy.

 

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Na to, aby sme mohli vaše osobné údaje spracúvať v súlade so zákonom, je potrebné, aby sme mali vopred stanovený účel ich spracúvania. Nižšie uvádzame účely, na ktoré sú vaše osobné údaje získavané a ďalej spracúvané.

Na spravovanie vášho účtu a poskytovanie našich služieb

Vo väčšine prípadov je právnym dôvodom, na základe ktorého spracúvame vaše osobné údaje plnenie zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o sprostredkovaní služby.

 • na portáli NajdiTermin.sk, využívať rezervácie na vaše meno, poskytnúť váš telefonický kontakt prevádzkovateľovi, u ktorého si službu objednávate

 

Časť našich služieb je možné využívať i bez toho, aby ste si vytvorili účet.

 

Pri tomto účele získavame teda vaše osobné údaje, preto lebo vám poskytujeme našu službu, vami slobodne zvolenú v súlade s našimi podmienkami upravujúcimi poskytovanie zvolenej služby. Akceptáciou našich podmienok upravujúcich poskytovanie vami zvolenej služby, dochádza teda medzi nami k uzatvoreniu zmluvy.

Na plnenie zákonných povinností

Osobitné právne predpisy nám ako poskytovateľovi služieb môžu ukladať rôzne povinnosti, za účelom ktorých je nevyhnutné spracúvanie vašich osobných údajov. Napríklad v súlade s Občianskym zákonníkom a predpismi na úseku ochrany spotrebiteľa, spracúvame vaše osobné údaje i za účelom vybavenia prípadných reklamácii. Ďalším príkladom, kedy účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností je zákon o účtovníctve, v zmysle ktorého sme povinní uchovávať určité údaje k plateným službám po dobu stanovenú v tomto zákone.

Na zhodnotenie, udržiavanie a vylepšovanie našich služieb a vývoj nových služieb

Na základe vašich informácií zaisťujeme, aby naše služby fungovali tak, ako to od nich očakávate, napríklad sledujeme výpadky alebo odstraňujeme problémy, ktoré nám nahlásite.

Pomocou vašich informácií sa tiež snažíme o inováciu našich služieb – napríklad keď na základe vašich podnetov zistíme, potrebu skvalitnenia služby alebo zaznamenáme dopyt po novej službe alebo zhodnotíme potrebu vyššej ochrany používateľov a podobne.

Informácie, ktoré zhromažďujeme v rámci existujúcich služieb, nám pomáhajú pri vývoji nových služieb.

Na poskytovanie prispôsobených služieb vrátane obsahu a reklám

Na základe informácii od vás sme schopní pri poskytovaní našich služieb zabezpečiť to, aby vám bola poskytnutá služba šitá na „mieru“ vašim potrebám a preferenciám.

Poskytujeme vám prispôsobený obsah, napr. prostredníctvom zobrazovania relevantných odporúčaných článkov, relevantných a pre vás zaujímavých ponúk, o ktorých predpokladáme, že by vás mohli osloviť a zaujať, alebo iných podobných informácii, ktoré vám majú uľahčiť využívanie našich služieb a zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti pri využívaní našich služieb.

Cieľom spracovania vašich osobných údajov za týmto účelom je aj zjednodušenie využívania služieb našej spoločnosti, napr. uloženie realizovaných objednávok procedúr cez portál NajdiTermin.sk, alebo uprednostňovaných spôsobov platby na účel budúcich platieb za naše služby alebo odporúčanie relevantných článkov.

Informácie, ktoré zhromažďujeme z vašich rôznych zariadení, (verzia operačného systému, verziu aplikácie a informácie o hardvérovom vybavení zariadenia), nám pomáhajú poskytovať konzistentné služby vo všetkých vašich zariadeniach.

 

Na zabezpečenie a spravovanie účasti v nami organizovaných súťažiach

V prípade, ak sa rozhodnete zapojiť do spotrebiteľskej súťaže organizovanej našou spoločnosťou a udelíte nám za týmto účelom váš súhlas, spracúvame vaše údaje za účelom zabezpečenia a spravovania vašej účasti v danej súťaži. Údaje, ktoré za týmto účelom spracúvame závisia od štatútu/podmienok konkrétnej súťaže.

Na presadzovanie bezpečnosti našich služieb, prevenciu zneužitia služieb a prešetrenie porušenia našich podmienok

Záleží nám na tom, aby naše služby boli bezpečné. Za účelom presadzovania bezpečnosti našich služieb spracúvame vaše osobné údaje i v rámci prevencie spamu, phishingu, obťažovania, zneužitia vašich používateľských účtov alebo iných zakázaných činností.

V rámci tohto účelu spracúvania realizujeme náš záväzok voči vám zabezpečiť ochranu nášho IT prostredia proti útokom a iným zásahom, tak aby používanie našich služieb bolo bezpečné. Dbáme na to, aby boli dodržiavané podmienky poskytovania našich služieb zo strany iných používateľov, a tak bolo zabezpečené hodnotné a bezpečné používanie služieb.

Vďaka informáciám z počítačov, telefónov a iných zariadení, na ktorých inštalujete a používate naše služby, v závislosti od povolení, ktoré ste udelili vieme zabezpečiť vyššiu ochranu vášho súkromia. Získané údaje používame ako pomôcku pri poskytovaní a podpore našich služieb a taktiež za účelom zvyšovania vašej bezpečnosti. Získané údaje zo zariadení nám pomáhajú overiť totožnosť používateľa, pretože sa neustále snažíme chrániť váš účet prostredníctvom tímu technikov a technológií.

Aký je právny základ spracovania vašich osobných údajov v zmysle Zákona a Nariadenia?

Zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov je u nás odôvodnená nasledovnými právnymi základmi:

V prevažnej miere spracúvame vaše osobné údaje, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste akceptáciou našich podmienok používania, s nami uzatvorili.

Medzi ďalšie právne základy patrí plnenie našich zákonných povinností, vaše a naše oprávnené záujmy a váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlas, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať.

 

Komu vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?

Z hľadiska Zákona máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracúvania.

V súvislosti našou činnosťou, môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

Zoznam príjemcov:

Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

Instagram LLC, ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, United States

 

Pokyny na vymazanie údajov z Facebooku

 

Nájditermín používa prihlasovacie aplikácie na Facebooku a vaše osobné údaje neukladáme na náš server. Podľa pravidiel Facebooku musíme poskytnúť URL spätného volania na odstránenie používateľských údajov alebo URL s pokynmi na odstránenie údajov.

Ak chcete odstrániť svoje aktivity pre prihlasovaciu aplikáciu Nájdi termín, môžete svoje informácie odstrániť podľa týchto krokov:

1. Prejdite do časti Účet - Nastavenia a súkromie. Kliknite na „Nastavenia“

2. Vyhľadajte „Aplikácie a weby“ a zobrazia sa vám všetky aplikácie a webové stránky, ktoré ste prepojili s vaším Facebookom.

3. Vyhľadajte a kliknite na „Nájdi termín“.

4. Posuňte zobrazenie a kliknite na „Odstrániť“.

5. Gratulujeme, úspešne ste odstránili svoje aktivity v aplikácii.

 

Pre výmaz osobných údajov pri registrácii cez stránku, napíšte na e-mail podpora@najditermin.sk