Podmienky používania

Podmienky používania NajdiTermin.sk

Článok I

Základné pojmy

 • Prevádzkovateľje spoločnosť Tania trade, s.r.o., so sídlom 9. mája 21, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44309716, DIČ: 2022671233, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15317/S, telefónny kontakt: +421 949 613 426
 • NajdiTermin.sk je internetový portál, na ktorom Používatelia môžu vyhľadávať salóny a objednávať sa on-line na termíny z ponuky Salónov zverejnených na tomto portáli.
 • Používateľje každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby portálu NajdiTermin.sk predovšetkým on-line objednávanie termínov z ponuky Salónov zverejnených na portáli NajdiTermin.sk
 • Salónje prevádzkovateľ služieb (Procedúr) zverejnených na portáli NajdiTermin.sk
 • Objednávkaje rezervácia požadovanej Procedúry, ktorú Používateľ odosiela z NajdiTermin.sk do Salónu spolu s dodatočnými údajmi: meno Používateľa, termín rezervácie, telefonický kontakt na Používateľa, vybraná Procedúra.
 • Procedúra je služba, ktorú poskytuje Salón Používateľom. Táto služba je zverejnená na portáli NajdiTermin.sk. Má svoju cenu a časové ohraničenie.

Článok II

Základné podmienky

 1. Prevádzkovateľ poskytuje na portáli NajdiTermin.sk priestor pre zverejňovanie Procedúr ponúkaných Salónami, čím umožňuje Používateľovi uzatvorenie zmluvy na rezerváciu termínu, resp. zmluvy na poskytnutie iných služieb Salónu prostredníctvom portálu NajdiTermin.sk (ďalej len „Zmluva“).
 2. Využívanie služieb portálu NajdiTermin.sk je možné so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania NajdiTermin.sk.
 3. Portál NajdiTermin.sk využíva registráciu prostredníctvom NajdiTermin.sk a Facebook. Registrácia Používateľa na portáli NajdiTermin.sk nie je povinná, zaregistrovaním má však Používateľ k dispozícii možnosť využiť on-line rezervácie oproti osobám, ktoré nie sú zaregistrované a zároveň registrácia zjednodušuje celkový proces Objednávky.
 4. Používateľ si môže objednať akúkoľvek Procedúru, ktorá je uvedená v jednotlivých ponukách Salónov zverejnených na portáli NajdiTermin.sk. Prevádzkovateľ vedome neposkytuje službu fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.
 5. Používateľ vyplnením rezervačného formulára, kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Salónu uzatvára so Salónom platnú Zmluvu, na základe ktorej sa Salón zaväzuje dodať Procedúru respektíve službu a Používateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednané Procedúry respektíve služby pri jej dokončení. Storno Objednávky je možné na základe špecifických podmienok definovaných daným Salónom.

Článok III

Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a má viac ako 16 rokov.
 2. Používateľ je povinný poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.
 3. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
 4. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.
 5. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby portálu NajdiTermin.sk využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb portálu NajdiTermin.sk, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.
 6. Vyplnením a odoslaním Objednávky Používateľ (kupujúci) pristupuje k týmto Podmienkam používania NajdiTermin.sk, ako aj k ďalším podmienkam on-line objednávania z ponuky služieb Salónov.

Článok IV

Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu NajdiTermin.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb portálu NajdiTermin.sk, ani za spôsob akým služby portálu NajdiTermin.sk Používatelia využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu NajdiTermin.sk Používateľom, či tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu NajdiTermin.sk.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu NajdiTermin.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ portálu NajdiTermin.sk negarantuje správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácii zverejnených na portáli NajdiTermin.sk.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné nekalosúťažné konanie jednotlivých Salónov a nezodpovedá za porušovanie autorských práv a iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva alebo práv ochrany osobnosti, ktoré by mohlo vyplynúť z informácii zverejnených na portáli NajdiTermin.sk.
 6. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť NajdiTermin.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť portálu NajdiTermin.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli NajdiTermin.sk, alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou portálu NajdiTermin.sk alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.
 8. Uzatvorením Zmluvy vznikajú práva a povinnosti na základe Zmluvy Používateľovi a príslušnému Salónu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu Procedúr a služieb poskytovaných Salónmi, akékoľvek reklamácie je potrebné uplatňovať priamo v Salóne, u ktorého boli Procedúry, resp. iné služby objednané.

Článok V

Ochrana osobných údajov

 1. Používateľ vykonaním objednávky na www.NajdiTermin.sk poskytuje v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľovi osobné údaje na účel poskytovania služieb na portáli NajdiTermin.sk. Osobné údaje budú poskytnuté Salónom za účelom realizácie Objednávky. V prípade, ak Používateľ neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje  bude Prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
 2. S ďalšími zásadami spracúvania osobných údajov sa môžete oboznámiť v dokumente zásady ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa
 3. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky používania portálu NajdiTermin.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Vzťah Používateľa a Prevádzkovateľa sa v otázkach neupravených týmito Podmienkami spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu NajdiTermin.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na portál NajdiTermin.sk.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu NajdiTermin.sk. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok používania. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

Vo Zvolene, dňa 22.11.2019